Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor Aurdel

Försäljningsvillkor – gäller från 31 mars 2023


1.         Allmänt


Dessa villkor ("Villkoren") tillämpas vid all försäljning från Aurdel Sweden AB, nedan kallat "Aurdel", till dess kunder, nedan kallad "Kund", (gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig ”Part”) om inte annat överenskommits skriftligen.

Aurdels Kunder utgörs av dess återförsäljare, som saluför/säljer vidare Aurdels produkter till slutkunder. Det finns en årlig miniminivå för köp om 7000 kronor. Miniminivån beräknas per kalenderår. Aurdel förbehåller sig rätten att stänga av kontot för Kunder som inte uppfyller miniminivån för köp.

2.         Försäljningsvillkor


2.1            Priser

Samtliga priser är angivna i svenska kronor exklusive moms och frakt med leveransvillkor Delivered at Place (DAP).  Aktuella priser finns i vår webshop, på  www.aurdel.com ("Webbplatsen"). Skatter och avgifter, så som Kemikalieskatt och CopySwede, redovisas separat.  Aurdel förbehåller sig rätten att fram till tidpunkt för utleverans ändra priser vid prisförändringar från våra leverantörer eller vid förändring av valutakurser, samt andra händelser utanför Aurdels möjlighet till påverkan och kontroll.

2.2           Betalningsvillkor

Kund som har godkänd kredit (vilket kan erhållas efter genomförd kreditupplysning) har möjlighet att handla mot faktura med betaltid 30 dagar. Fakturan levereras avgiftsfritt i pdf-format via e-post. Önskas pappersfaktura som skickas med post tillkommer en faktureringsavgift på 45 kronor. 

Dröjsmålsränta efter fakturans förfallodatum debiteras med Riksbankens referensränta +8% samt en påminnelseavgift på 60 kronor. 

Kunder som ej har kredit eller om kreditgränsen överskridits har möjlighet att förskottsbetala via betalningslänk.

2.3           Fraktkostnad

Ordervärde understigande 5000 kronor (exklusive moms och andra avgifter) 
Leverans med Bring: 130 kronor

Ordervärde överstigande 5000 kronor (exklusive moms och andra avgifter) 
Levereras fraktfritt.  

För större beställningar som skickas på pall förbehåller Aurdel sig rätten att ta ut en avgift om 500 kronor per pall (maxavgift 1500 kronor oavsett antal pallar). Detta gäller även om ett
enskilt kolli överstiger 35 kg eller har ett mått över 150 cm. 

Ovan angivna fraktpriser gäller inrikes leveranser. För utrikes leveranser vänligen kontakta kundservice för att få prisuppgifter. Kundservice nås på följande kontaktuppgifter: 

Tel: 08 555 762 10 
E-post: cs.se@aurdel.com

2.4           Expeditionsavgift

För order under 500 kronor (exklusive moms, frakt och andra avgifter) tillkommer en expeditionsavgift på 80 kronor. 

2.5           Produktinformation på Webbplatsen

Aurdel reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen. Aurdel har rätt att korrigera eventuella fel och att uppdatera eller ändra informationen på Webbplatsen. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Kunden att underrättas och Aurdel kommer att invänta Kundens godkännande av det ändrade priset innan Kundens beställning skickas.

Bilder och övrig information på Webbplatsen ska endast ses som illustrationer och Aurdel garanterar inte att bilderna återger varornas exakta utseende eller funktioner.  Viss färgskillnad kan förekomma beroende på upplösning, fotokvalitet och bildskärm. 

2.6           Annullering av order

Det är möjligt att annullera en order fram till att den plockats på lagret. Om Kunden ångrar sig efter denna tidpunkt behöver Kunden göra en retur (se nedan under avsnitt 4.4 Felbeställning).  

2.7           Kontouppgifter

Om Kund använder inloggning via Webbplatsen ansvarar Kunden för att upprätthålla sekretessen för sitt konto och lösenord samt, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, samtycker Kunden till att åta sig ansvaret för alla aktiviteter som sker via Kundens konto. Kunden måste vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att lösenordet hålls hemligt och säkert. Kunden måste informera Aurdel omedelbart om Kunden har anledning att anta att någon annan har fått kännedom om lösenord eller om lösenordet används, eller sannolikt kommer att användas, på ett obehörigt sätt. 

2.8           Äganderättsförbehåll

Aurdel förbehåller sig rätten att återta sålda produkter, som skall hållas åtskilda från Kundens egna varor och tydligt märkas som Aurdels produkter, tills dess Kunden fullgjort samtliga betalningsförpliktelser enligt dessa Villkor. 

3.          Leveransvillkor

 
3.1             Leveranssätt

Leverans inom Sverige sker med Bring. 

Order som lagts före kl. 14:00 på vardagar skickas vanligen samma dag från Aurdels lager.  

För icke uthämtade beställningar som går i retur till Aurdel förbehåller Aurdel sig rätten att ta ut en avgift om 10% av värdet, dock minst 250 kronor. 

3.2            Restorder

Kund kan lägga en order av produkter som tillfälligt är slut i lager ("Restorder") med undantag för vad som anges nedan.   

Aurdel förbehåller sig dock rätten att neka Restorder från Kund, detta kan exempelvis vara fallet i förhållande till produkter där tillgången och prisnivån varierar kraftigt.  

Kunder som handlar mot förskott eller betalar via online payment (förskottsbetalning) kan inte lägga en Restorder hos Aurdel. 


3.3            Transportskador

Mottagaren ska vid mottagandet kontrollera godset och bekräfta att antal kollin överensstämmer med fraktsedeln. Synliga transportskador på godset ska direkt och alltid av mottagaren anmälas till transportören direkt vid leverans. För att en reklamation avseende transportskador ska vara giltig ska eventuella fraktavvikelser noteras på frakthandlingen och motkvitteras av chauffören. Skada behöver anmälas till kundservice hos Aurdel inom tre (3) arbetsdagar. 

4.          Returer


4.1             Allmänt

Alla produkter som returneras skall förses med ett RMA-nummer, vilket Kunden ansöker om i inloggat läge på Webbplatsen. Returnumret är giltigt upp till 30 dagar efter utfärdandet. 
 
Gods som ankommer till Aurdel omärkt, utan giltigt RMA-nummer, eller som inte överensstämmer med RMA-nummer kommer att returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt debiteras avsändaren. 

För att undvika transportskador skall originalemballage eller fraktemballage som godkänts av transportören användas. Transportskador förorsakade av bristfälligt emballage ingår inte i Aurdels garantiåtagande, se vidare under avsnitt 4.3.

4.2            DOA

Med Dead on Arrival ("DOA") menas att varan ej fungerar vid uppackningen. DOA ska anmälas inom fem (5) arbetsdagar från leveransdatum till kund via en RMA-ansökan som kan görs via Webbplatsen. Aurdel förbehåller sig rätten att inte acceptera RMA-ansökan för DOA som anmäls senare än fem (5) dagar från leveransdatumet.


4.3            Garanti


Garantitid från respektive tillverkares garantilöften gäller. Garantilöftena återfinns på respektive tillverkares hemsida. Garantitiden räknas från fakturadatum.

Utfärdande av RMA-nummer innebär inte att Aurdel har godkänt er produkt för eventuell åtgärd.

Om Aurdel mottager en produkt för åtgärd och denna inte uppvisar de fel Kunden uppgivit, debiteras Kunden en felsökningsavgift på 350 kronor samt returfrakt.

Aurdel förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en returnerad produkt skall repareras, ersättas av identisk alternativt likvärdig produkt eller krediteras om produkten utgått ur sortimentet. Utbyte av defekta produkter sker efter att den defekta produkten skickats till Aurdel och den angivna felbeskrivningen har kunnat bekräftas. Förhandsutbyten tillhandahålles endast vid DOA. Retur av trasiga produkter till Aurdel sker på Kundens bekostnad. Utbytta/reparerade varor skickas tillbaka till Kund på Aurdels bekostnad. 

Aurdel förbehåller sig rätten att hänvisa Kunden till extern servicepartner i eller utanför Sverige för utbyte/reparation av defekt vara. I båda dessa fall står Kunden för fraktkostnaden. För returer som har åtgärdats och sedan inte har hämtats av Kund, och som därmed går i retur till Aurdel, förbehåller sig Aurdel rätten att ta ut en hanteringsavgift på 250 kronor. 


4.4            Felbeställning

Retur vid felbeställning kan medges om värdet på de felbeställda varorna överstiger 250 kronor till en kostnad av 10 % på värdet (minsta avgift för detta är 250 kronor). Av Kund felbeställda varor till ett värde av 250 kronor eller lägre kan ej returneras.

Returförfrågan vid felbeställning måste ske inom fem (5) arbetsdagar från det att leverans ankommit till Kund och retur ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Returfrakten står Kunden för. 

Produkter som returneras skall vara i komplett, felfritt originalemballage med alla tillbehör. Om så inte är fallet kommer varan att återsändas och returfrakt debiteras avsändaren. 

Beställningsvaror kan ej returneras på grund av felbeställning och kan heller ej avbokas. 


4.5            Kreditering av returnerade varor

Krediteringar av returnerade varor sker enligt det pris som Kunden fakturerats för varan.

Utnyttjandet av returnummer innebär att ovanstående villkor avseende returer accepteras.

5.          Ansvar


5.1             Ansvarsbegränsning

Aurdel ansvarar endast för direkta skador som uppstår till följd av Aurdels brott mot dessa Villkor, oaktsamhet eller annat agerande. Aurdel ska inte vara ansvarig gentemot Kunden för utebliven vinst, minskad eller avbruten affärsverksamhet, missade affärsmöjligheter, förlust av data, förlust av ”goodwill” eller några andra indirekta eller påföljande skador. Det totala ansvaret för Aurdel enligt detta Avtal ska vara begränsat till det högsta av antingen SEK 20 000 eller det sammanlagda belopp som Kunden har betalat för köpta produkter under den senaste tolvmånadersperioden räknat från den tidpunkt då ersättningsanspråk framställdes. 

Begränsningarna ovan ska inte gälla vid en förlust som är orsakad av Aurdels grova oaktsamhet eller avsiktliga överträdelse. 

Eventuella skadeståndskrav ska framställas mot Aurdel så snart som möjligt, dock senast sex (6) månader från det att grunden för kravet uppstod. Framställs kravet senare är Aurdel fri från ersättningsskyldighet. 

5.2            Uppgifter från Kund

De Kunder som angett att de är en av Skatteverket godkänd lagerhållare att yrkesmässigt hantera skattepliktiga elektronikvaror i obeskattat skick ska ersätta Aurdel för de kostnader som uppstår till följd av att Kunden faktiskt inte varit eller är en sådan godkänd lagerhållare.  

5.3            Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges i det följande (“Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom Befriande Omständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning. 

Om Part önskar åberopa en Befriande Omständighet, ska Part omedelbart underrätta den andra Parten när det finns risk att förpliktelse enligt dessa Villkor inte kan infrias eller blir fördröjda. Underlåtelse att lämna sådant meddelande i tid medför skyldighet att ersätta den skada som hade kunnat undvikas om rättidigt meddelande lämnats. 

När en Part ställer in sina förpliktelser med stöd av denna punkt 5.3, ska tiden för fullgörelse förlängas med den tid som omständigheten föranleder. Vardera Part har rätt att avbryta förpliktelserna enligt dessa Villkor med tre (3) månaders varsel om Villkorens fullgörande försenas under mer än tre (3) månader. 

5.4            Tillämplig lag och tvister

Svensk lag ska tillämpas på dessa Villkor. 

Tvist rörande tillämpningen av dessa Villkor eller därmed sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan Aurdel och Kunden. Eventuella tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska slutligt avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

Headline

Paragraph