Integritetspolicy

Integritetspolicy för Aurdel Sweden AB 

 

Denna integritetspolicy beskriver hur Aurdel AB (”Aurdel”, ”vi”, ”oss”, ”vår”, ”vårt” eller ”våra”) behandlar personuppgifter från kunder, leverantörer, samarbetspartner, besökare av våra webbplatser och andra externa fysiska personer. 

1          Personuppgiftsansvarig 


Personuppgiftsansvarig för denna behandling är
 
Aurdel Sweden AB 
Organisationsnummer:  556509-3951 
Glasfibergatan 8 
125 45 Älvsjö 
 
E-postadress: gdpr@aurdel.com 


2          Aktiviteter som ger upphov till behandling av personuppgifter 


2.1        Försäljning av varor och tjänster 

När du köper varor eller tjänster av oss behandlar vi dina personuppgifter i syfte att kunna behandla beställningen, vilket bland annat omfattar leverans av de beställda varor och/eller tjänsterna, fakturering av beställningen och övrig hantering av vår relation till dig som kund. 

För detta ändamål behandlar vi följande kategorier av personuppgifter: 

        •    Dina grundläggande identiferings- och kontaktuppgifter, inklusive namn och e-postadress samt, om tillämpligt, adress och telefonnummer. 

        •    Uppgifter om dina beställningar, inklusive följande:  

                    ○    Företagets namn. 

                    ○    Leveransinformation (datum och leveransadress, om den avviker från den adress vi har hämtat från dina kontaktuppgifter). 

                    ○    Information om vilka varor och/eller tjänster som du har beställt, inklusive 

                                 •    artikelnummer 

                                 •    produktnamn eller -beskrivning 

                                 •    antal
 

                    ○    Inköpsdatum 

                    ○    Uppgifter om återförsäljaren 

                    ○    Betalningsinformation. 

Den rättsliga grunden är artikel 6.1b av den allmänna dataskyddsförordningen eftersom behandlingen är nödvändig för slutförandet eller genomförandet av ett avtal med dig samt artikel 6.1f av den allmänna dataskyddsförordningen eftersom behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hävda vårt legitima intresse av att säkra effektiv behandling av dina beställningar såväl som effektiv hantering av kundrelationen. 

Det kan hända att vi lämnar ut dina uppgifter till underleverantörer, speditörer och andra i den utsträckning det är nödvändigt för att kunna leverera beställningen till dig. 


Vi lagrar uppgifter om ditt/dina köp under en period om fem år, räknat från slutet av det år då köpet gjordes, eftersom det är nödvändigt för att efterleva våra skyldigheter enligt den svenska bokföringslagen. 


Uppgifter om garanti lagras i tio år, räknat från slutet av det år då garantin löpte ut, så att vi kan fullgöra våra förpiktelser gentemot dig i detta avseende. 


Det kan emellertid hända att uppgifterna sparas under en längre tid om sådana uppgifter behandlas lagenligt för andra ändamål, inklusive att förse dig med personliga förmåner eller anpassade direktmarknadsföringsutskick med ditt medgivande.  


Slutligen lagrar vi information om din övergripande köpehistorik hos oss som en del av huvudinformationen om dig. Denna information sparas så länge vi har en aktiv relation med dig, vilket vi har tills utgången av det år då vi inte har genomfört några transaktioner med dig under fem hela kalenderår i följd. 


2.2        Utskick av nyhetsbrev 

Om du får nyhetsbrev från oss behandlar vi dina uppgifter i syfte att göra utskick av (tillämpliga nyhetsbrev). De personuppgifter som vi behandlar omfattar följande: 

        •    Namn. 


        •    E-postadress. 


        •    Information om samtycke (när så krävs för marknadsföringsutskick). 


        •  Information om att du inte vill få nyhetsbrev (antingen för att du dragit tillbaka ditt samtycke eller för att du har begärt att inte längre få nyhetsbrev som du tidigare fått på grund av
           att du tigare har köpt varor eller tjänster från oss). 

Den rättsliga grunden är artikel 6.1f av den allmänna dataskyddsförordningen eftersom behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hävda vårt legitima intresse av att göra marknadsutskick till kunder och andra som har uttryckt sitt intresse för sådant material. 

Vi lagrar uppgifterna i två år från slutet av det år som den första av följande två situationer uppstår: 

        •    Du drar tillbaka ditt samtycke till marknadsföringsutskick. 

        •    Tolv månader har förflutit utan att vi har gjort några marknadsföringsutskick till dig. 

Om du informerar oss att du inte längre vill ha marknadsföringsutskick som du har fått eftersom du tidigare har köpt varor eller tjänster från oss kommer vi att spara dessa uppgifter i tio år från utgången av det år då vi får detta besked så att vi kan se till att vi inte skickar ut marknadsföringsmaterial till dig om du handlar hos oss igen. 


2.3        Besök på vår webbplats 

Om du besöker vår webbplats kan det hända att vi samlar in dina personuppgifter med hjälp av cookies och liknande teknologier. Syftet med detta är att göra det möjligt för oss att optimera vår webbplats baserat på data hur besökare navigerar på den, vilka delar av den de använder och huruvida tekniska problem uppstår medan de använder den, inklusive huruvida besök på webbplatsen avbryts eller störs på oväntade sätt. 

I vår cookiepolicy kan du läsa mer om enskilda typer av cookies, i vilka syften vi använder dem och hur länge data sparas. 

Den rättsliga grunden är artikel 6.1f av den allmänna dataskyddsförordningen eftersom behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hävda vårt legitima intresse av att samla in data om användningen av vår webbplats i syfte att optimera den och hur vi riktar vår marknadsföring. 


2.4        Om du är (en kontaktperson för) en leverantör eller partner 

Om du är en kontaktperson för någon av våra leverantörer eller affärspartner behandlar vi dina personuppgifter i syfte att hantera vår relation till dig och det företag som du representerar. 

De personuppgifter som vi behandlar för detta ändamål omfattar följande: 

•    Namn.
•    Arbetsadress, e-postadress och telefonnummer. 
•    Affärshistorik och -korrespondens. 

Vi får uppgifterna direkt från dig eller det företag som du representerar. 

Den rättsliga grunden är artikel 6.1b av den allmänna dataskyddsförordningen eftersom behandlingen är nödvändig för slutförandet eller genomförandet av ett avtal med dig och/eller det företag som du representerar samt artikel 6.1f av den allmänna dataskyddsförordningen eftersom behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hävda vårt legitima intresse av en effektiv hantering av våra leverantörs- och affärsrelationer. 

Transaktionsdata sparas i fem år från utgången av det år då transaktionen genomfördes. Övriga uppgifter sparas i fem år från utgången av det år då den senaste transaktionen med dig eller det företag som du representerar genomfördes. 

Om du emellertid upphör att vara kontaktperson raderar vi dina kontaktuppgifter så snart vi får besked om det. Övriga uppgifter lagras enligt ovan. 

2.5        Om du kontaktar vår kundtjänst eller är i kontakt med oss av något annat skäl 

Om du är i kontaktar med oss av andra skäl än de som anges i punkt 2.1–2.4 ovan behandlar vi dina personuppgifter i syfte att kunna hantera din förfrågan eller av det specifika skälet till att vi är i kontakt med dig. 

I detta avseende behandlar vi följande kategorier av personuppgifter: 

•    Ditt namn. 
•    Dina kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer). 
•    Uppgifter om skälet till att vi är i kontakt med dig, liksom alla data som vi får i samband med vår kontakt med dig. 

Den rättsliga grunden är vanligtvis artikel 6.1f av den allmänna dataskyddsförordningen eftersom behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna hävda vårt legitima intresse av att hantera förfrågningar från personer som tar vi kontakt med i samband med driften av vårt företag på ett lämpligt och vederbörligt sätt. Beroende på omständigheterna kan dock andra rättsliga grunder vara tillämpliga. 

Om vår kontakt med involverar finansiella transaktioner sparar vi data om den enskilda transaktionen i fem år från utgången av det år då transaktionen genomfördes, medan övriga uppgifter sparas i fem år från utgången av det år då den senaste transaktionen genomfördes. 

Om vår kontakt med dig inte omfattar finansiella transaktioner sparar vi allmänhet uppgifterna i två år utgången av det år då vi senaste tog kontakt med dig. 


3          Uppgifter som du är skyldig att lämna ut till oss 


Du är inte skyldig att lämna ut personuppgifter till oss, men om du inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär kan det innebär att vi inte kan hantera din förfrågan eller förse dig med de tjänster som du begär. 

4          Distribution och överföring av uppgifter 


Utöver de uppgifter om distribution som ingår i beskrivningen av de enskilda behandlingsaktiviteterna i punkt 2.1.–2.5 ovan kan det hända att vi lämnar ut dina personuppgifter till följande fysiska eller juridiska personer: 

•  Företagen i Aurdel-koncernen och återförsäljare för att kunna leverera produkter och tjänster till dig, säkerställa en enhetlig servicenivå för vårt utbud och våra produkter och tjänster
   samt för att förbättra vårt utbud och våra produkter och tjänster såväl som kundupplevelsen. 

Aurdel-koncernen består av DistIT Services AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sverige och dess dotterbolag, vilka omfattar Aurdel Denmark A/S Lautruphøj 5-7, 2750 Ballerup, Danmark; Aurdel Norway AS, Gjellebekkstubben 10, 2:a vån., 3420 Lierskogen, Norge; Aurdel Sweden AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sverige; Aurdel Finland Oy, Hämeenkatu 13b, 33100 Tammerfors, Finland och Aurdel Baltic UAB, R. Kalantos G. 32, LT-52494 Kaunas, Litauen. 

•  Tredje parter i händelse av sammanslagning, försäljning, samriskprojekt, allokering, överföring eller annan avyttring av hela eller delar av Aurdel-koncernens SER-tillgångar eller aktier. 

•  Jurister, revisorer och andra rådgivare som bistår Aurdel-koncernen. 

Slutligen kan vi överföra personuppgifter till tredjepartsleverantörer som, i egenskap av personuppgiftsbiträden, utför tjänster för vår räkning, inklusive fakturering, försäljning, marknadsföring, IT-support, annonsering, analys, marknadsundersökningar, kundtjänst, service av produkter, expediering och leverans av beställningar, datalagring, validering, säkerhet och förebyggande av bedrägerier. 


5          Överföring av uppgifter till tredje land 


När du använder vår nätbutik, skickar oss förfrågningar eller får nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss behandlas de personuppgifter som vi förfogar över av personuppgiftsbiträden som är baserade i länder utanför EU/EES-området eller anlitar underentreprenörer utanför EU/EES-området, i huvudsak USA. 

I sådana situationer vidtar vi åtgärder för att etablera en lagstadgad grund för överföringen – vanligtvis EU-kommissionens standardavtal. Vi vidtar även ytterligare åtgärder för att skydda dina fri- och rättigheter om vi bedömer detta vara nödvändigt i fråga om enskilda mottagarländer. 


6          Lagring av uppgifter 


Hur länge vi i allmänhet sparar dina personuppgifter anges i beskrivningen av de enskilda behandlingsaktiviteterna i punkt 2.1–2.5 ovan.
 

Det kan emellertid hända att vi sparar data under en längre period om det är nödvändigt för att vi ska kunna efterleva lagstadgade förpliktelser eller fastställa, driva eller hävda ett rättsligt anspråk. 

7          Dina rättigheter 


Som registrerad använder åtnjuter du följande rättigheter: 

a) Du äger rätt att begära insyn i, såväl som korrigering eller radering av, de personuppgifter om dig som vi behandlar. 

b) Du äger vidare rätt att resa invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter och att begära inskränkningar i denna behandling. 

c) I synnerhet äger du en ovillkorlig rätt att resa invändningar mot användningen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte. 

d) I den utsträckning som behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke äger du rätt att när som helst dra tillbaka det. Ett sådant återtagande av samtycket gäller endast
    perioden efter att det gjorts och påverkar således inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter under perioden innan samtycket drogs tillbaka. 

e) Du äger rätt att få ut en kopia av de personuppgifter som du har lämnat ut till oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format (dataportabilitet). 

f) Du äger alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en dataskyddsmyndighet, t.ex. Integritetsskyddsmyndigheten i Sverige. 

Dessa rättigheter omfattas av särskilda villkor. Vi är därför inte skyldiga att tillmötesgå din begäran. 

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av den kontaktinformation som anges i avsnitt 1. 

 
Senaste uppdatering: oktober 2022